مدیرعامل سازمان منظر، زیباسازی و فضای سبز شهرداری قرچک از آغاز عملیات هرس پاییزی درخت و درختچه های سطح شهر خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، اکبر نیتی در این خصوص گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته بازپیرایی و هرس درخت و درختچه های معابر، بوستانها همزمان با فصل خزان آغاز شده و تا اوایل اسفند ماه ادامه دارد.
وی افزود: این اقدام به منظور حفظ و نگهداری مناسب درختان، حذف شاخه های خشک، ایجاد فضای مطلوب شهری، زیبا سازی منظر شهری و افزایش رشد درختان آغاز شد.
مدیرعامل سازمان منظر، زیباسازی و فضای سبز شهرداری قرچک اضافه کرد: هرس درختان موجب افزایش طول عمر درختان، نیاز به آب کم، حجم سبزینگی متناسب با نوع و سن درختان و همچنین تقویت شاخه های جدید خواهد شد.