نشست صبحگاهی سیدعلی یزدی‌خواه و مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با همراهی معاونین برق منطقه ای و شرکت مشاور نیرو در محل این شرکت برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت، این نشست در راستای سلسله پیگیری های جابجایی دکل های برق فشار قوی در محله ملک آباد (جوانمردقصاب) و حل معضل ۴۰ ساله ی خانه های حریم دکل های برق این محله برگزار گردید.

در این جلسه یزدی خواه با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در سه سال گذشته و دستور وزیر محترم نیرو پیرامون این موضوع و اقدامات فنی و محاسباتی صورت گرفته در این خصوص، خواستار تسریع در اجرای این پروژه و جابجایی دکل های مذکور شد.

در پایان پس از امکان سنجی اجرای پروژه و بیان نظرات کارشناسی توسط شرکت مشاور نیرو و تایید فنی، مقرر گردید برق منطقه ای نسبت به بارگزاری اسناد مناقصه اقدام و ظرف حداکثر ۲ ماه آینده پیمانکار پروژه را مشخص و عملیات عمرانی جابجایی دکل ها آغاز گردد.

اعتبار مورد نیاز اجرای این پروژه حدود ۳۵ میلیارد تومان است که توسط وزارت نیرو تامین گردیده است.