شهردار منطقه 13 از اجرای طرح پلمپ املاک غیر مجاز دارای آرای کمیسیون ماده صد در نواحی چهارگانه خبر داد.

به گزارش  گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه در خصوص نحوه اجرای طرح پلمپ املاک غیر مجاز دارای آرای کمیسیون ماده صد گفت: در این طرح روزانه رئیس اداره اجرای احکام منطقه۱۳ با همکاری یگان حفاظت و کارشناسان اجرای احکام از املاک تجاری و اداری غیر مجاز دارای آرای کمیسیون ماده صد بازدید می کنند.
به گفته او، در این بازدید ها، صورتجلسه تهیه و مستند به تبصره ذیل بند۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری املاک پلمپ می‌شود.
شهردار منطقه ۱۳ خاطر نشان کرد: با عنایت به اهمیت رسیدگی به پرونده های ماده صد درجهت اجرای کامل آرا کارشناسان اجرای احکام نواحی به طور مستمر نسبت به کنترل املاک دارای پلمپ اقدام و جهت اجرای آرا اهتمام جدی بعمل می آورند.
طبق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.