محمد هادی علی احمدی با اشاره به اجرای طرح حمایت از مدارس در چهار محور عمرانی، تجهیزی، برنامه ای و مناسب سازی مدارس منطقه ۱۳ گفت: عملیات عمرانی طرح حمایت از توسعه و تجهیز مدارس این منطقه با اجرای موارد مدارس دارای اولویت انجام شد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی شهردارمنطقه ۱۳ با اشاره به نقش مهم مدارس در انتقال دانش، مفاهیم و مهارت به دانش اموزان از یکسو و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در مسیر رشد روحی و جسمی دانش آموزان از سوی دیگر اظهار کرد: شهرداری منطقه ۱۳ در راستای سیاست‌های شهرداری تهران، به منظور ایجاد تعامل دوسویه و رسیدن به هدف اصلی خود در زمینه آموزش‌های شهروندی در مدارس، با برقراری تعامل دوسویه با آموزش و پرورش به حمایت از مدارس در زمینه‌های عمرانی، تجهیزی، برنامه‌ای و مناسب سازی می‌پردازد.
شهردار منطقه ۱۳ درباره عملیات عمرانی طرح حمایت از مدارس گفت: با توجه به ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی طرح حمایت از توسعه و تجهیز مدارس مناطق شهر تهران و همچنین برگزاری جلسه و انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و آموزش و پرورش منطقه، لیست مدارسی که نیاز به خدمات عمرانی، منطبق با ضوابط طرح حمایت از مدارس داشتند از طریق آموزش و پرورش منطقه ۱۳ به شهرداری اعلام شد.
محمد هادی علی احمدی تاکید کرد : سایر سرفصل های تفاهم نامه بین شهرداری منطقه ۱۳ و آموزش و پرورش منطقه در قالب تجهیز مدارس و مناسب سازی مدارس منطقه و فعالیت های برنامه ای در دستور کار قرار گرفته که در سال ۱۴۰۲ انجام می شود.
ایجاد الگوی مدیریت واحد و عادلانه در حمایت از مدارس ، همکاری در ارتقای کیفیت ســطح خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی به دانش آموزان، مشارکت در بهبود فعالیتهای عمرانی، تجهیزی، برنامهای و مناسب سازی مدارس و اســتفاده ازظرفیتهای شــهرداری تهران و آمــوزش و پرورش برای آمــوزش حقوق و تکالیف شهروندی به دانش آموزان و فرهنگیان از اهداف این طرح است .