شهردار منطقه۱۳ از انجام ممیزی نهایی سیستم مدیریت محیط زیست ISI 14001:2015 خبر داد و گفت: با بررسی عملکرد مجموعه مدیریت شهری منطقه۱۳ و کنترل سوابق و ارزیابی اقدامات، گواهینامه استاندارد ISO14001:2015 اخذ شد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با بیان اینکه، ممیزی نهایی استاندارد توسط شرکت بین المللی گواهی دهنده BRSM در سطح منطقه برگزار شد گفت : تیم ممیزی با حضور در معاونتها، ادارات و نواحی نسبت به بررسی مستندات و گزارش فعالیتهای اجرایی آنها اقدام نموده و در انتها نیز منطقه ۱۳ با ذکر نقاط قوت، نقاط بهبود و یک عدم انطباق جزئی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO14001:2015 شد. او با اشاره به توجه ویژه مدیریت شهری این منطقه به مبحث محیط زیست و الزام به استانداردهای مربوطه گفت: در تمامی پروژه‌ها اعم ازعمرانی،ترافیکی ،فرهنگی و خدمات شهری رعایت الزامات زیست محیطی در اولویت قرار می گیرد. شهردار منطقه۱۳ با بیان این نکته که خوشبختانه تمامی اقدامات و برنامه‌های معاونت‌ها و حوزه‌ها، منطبق با الزامات محیط زیستی است به احداث نیروگاه بزرگ خورشیدی در سرخه حصار، ممیزی انرژی و اصلاح الگوی مصرف ساختمان ها و آموزش های مستمر زیست محیطی به شهروندان اشاره کرد . جلسه ممیزی مراقبتی استاندارد ISO14001:2015 با حضور معاونان،شهرداران نواحی، مدیران ادارات،رئیس اداره محیط زیست، نمایندگان و کارشناسان محیط زیست منطقه برگزار شد.