با ایجاد تغییرات در سطوح مدیریتی هلدینگ ها، موجی از مخالفت ها، صندوق ذخیره را فرا گرفت.فضای پرتنش و غبار آلود بر کلیه کارکنان؛ از خدمتگزاران صدیق تا کارشناسان سایه افکنده است. شرایط بحرانی و غیر اقتصادی کشور به همراه خودخواهی های ناشی از تغییرات باعث شده تا دلگرمی به کار از بین برود.

به گزارش گویای صنعت، راضیه بهرامی فرهنگی بازنشسته تهران گفت:با ایجاد تغییرات در سطوح مدیریتی هلدینگ ها، موجی از مخالفت ها، صندوق ذخیره را فرا گرفت. فضای پرتنش و غبار آلود بر کلیه کارکنان؛ از خدمتگزاران صدیق تا کارشناسان سایه افکنده است. شرایط بحرانی و غیر اقتصادی کشور به همراه خودخواهی های ناشی از تغییرات باعث شده تا دلگرمی به کار از بین برود.

گر چه مطابق با قوانین حاکم بر تجارت و حاکمیت شرکتی، تصمیمات متخذه برگرفته از نظرات کمیته بررسی عملکرد و تحت مدیریت هیئت مدیره صندوق ذخیره بوده و نماینده وزیر در جلسات، ناظر بر تصمیمات بودند ولی با برکناری مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، موج تخریب و تبلیغات رسانه‌ای بر علیه مدیران صندوق شروع شد.

با هزینه های میلیاردی، صاحبان رسانه های تجاری را بسیج کرده تا با نشر توئیت و اخبار عمومآ غیر مستند و فضاسازی تبلیغاتی، کمیته بررسی عملکرد را زمین گر کرده و کردند.

بیش از هر کس، نجف پور کردی که حداقل در سلامت مالی وی شکی نیست و حتی یک برگ سند بر خلاف وی و نزدیکانش یافت نخواهد شد؛ را مورد هجمه قرار دادند. نجف پور کردی حتی در کمیته انتصابات هم اعمال نفوذ نمی کرد و شاید یکی از نقاط ضعف وی همین بوده باشد.

با نشر اخبار عمومأ نادرست و یا بی ارزش از نظر قوانین حاکمیت شرکتی و قانون تجارت و محکمه نپسند، سعی کردند فضا را ملتهب کنند تا تغییرات در پترو فرهنگ ادامه نیابد. هدف نهایی انتشار فیش اضافه کار ۱۸ ماهه یکی از معاونین، زیر سئوال بردن توانایی نجف پور کردی در انجام امور مدیریتی بود. در حالیکه این فیش هیچ مغایرتی با قوانین حاکم بر شرکت ها ندارد.

ارزش مالکانه، اصلی ترین شعار و محوری ترین شعار و عملکرد نجف پور کردی بوده است. طی نه ماه گذشته، امور بخوبی پیش رفته است. کلیه اقدامات هم تابع سیاست های اعمالی هیئت امناء بوده و نجف پور کردی تنها مجری و مدیر مدبر این ماده اساسنامه بوده است.
نجف پور کردی در مهرماه ۱۴۰۱، توانست اعتماد نمایندگان فرهنگیان سراسر کشور را نسبت به عملکرد و اجرای ارزش مالکانه را کسب کند.

هجمه های این ایام نه برعلیه نجف پور کردی است که بر علیه اجرای ارزش مالکانه است. با اجرای ارزش مالکانه، بیش از ۵۰ درصد سرمایه صندوق؛ به صاحبان سرمایه که بازنشستگان باشد، برمی گردد. از این بازگشت سرمایه، سواستفاده کنندگان بسیاری ناراضی خواهند شد.

کسی جرأت شعار علیه ارزش مالکانه را ندارد ولی با فضا سازی علیه نجف پور بعنوان مدیرعامل مجری این طرح، می خواهند برای همیشه این طرح را ابتر کنند. فرهنگیان باید هوشمندانه تر اخبار را رصد کنند و پشت پرده ها را تشخیص دهند.