اصل امر به معروف و نهی از منکر نگاهی است که می توان بعنوان فریضه ای الهی، دینی، فرهنگی و اجتماعی که به حق حیاتبخش جریان سیال زندگی است ، زینت بخش روح و محتوای نظام و نهاد " جمهوریت" و " اسلامیت" دانست .

به گزارش گویای صنعت، قطعا هر جامعه، افراد موجود و خانواده موجود، در آن از مجموعه غذایی از ارزش های فاخرفرهنگی، اجتماعی، اخلاقی تحت عنوان فرهنگ و هنر در عرصه ها و ابعاد مختلف زندگی فردی تبعیت و حمایت می کنند.

پردازش به موضوع مقوله امر با معروف و نهی از منکر به عنوان فرآیند و مقوله وفریضه مقدس، عقاید و باور دینی از پیچیدگی، ظرافت، حساسیت و مضاعفزائدالوصفی برخوردار است ؛ که اجرای این اصل مهم و خطیر جامعه نظام اسلامی امری قطعی و تعطیل ناپذیر است.
تبلور و تجلی عینی و محلی اجرای روند موثر و فرآیند سازنده ، تحول آفرین و شگرف و بنیادین امر به معروف و نهی از منکر در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندگی افراد و خانواده و جامعه بروز و ظهور می یابد.

تحقق میدانی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به تاکید کتاب آسمانی قرآن رسول گرامی اسلام ، ائمه هدی و معصومین و بزرگان دین در جامعه و حکمرانی اسلامی در حقیقت ترویج طهارت ، تهذیب و تزکیه جسم و روح و نیزاز دیگر تضمن فرهنگ غنی جهاد و ایثار و شهادت در جامعه و نظام اسلامی است.

نهادینه شدن مستمر و همیشگی این فریضه مقدس دینی و ارزشی در حوزه فردی و ملی منوط به این است که اجرای عبادت امر به معروف و نهی از منکر را در حصار تنگ نظری ، قرائت های فردی وسلیقه های حزبی و گروهی و جزم اندیشی ها و قشری گری محصور ننماییم .
اصل مترقی و سازنده امر به معروف و نهی از منکر را در حالی بعنوان نماد و نمودی جهت تبیین فرهنگ، اخلاق، ارزش و هنر و جلوه های باشکوهی از امید، انسجام ملی و نیزتقویت امنیت ملی که از سوی دولت ، حکمرانان اسلامی و کلیه ۳۲ نهاد ، سازمان و وزارتخانه ای که متولی اجرای عملی این مهم هستند تمام قد و کجبل الراسخ ، فعال و ما یشاء پای کار حاضر باشند.
اصل امر به معروف و نهی از منکر نگاهی است که می توان بعنوان فریضه ای الهی، دینی، فرهنگی و اجتماعی که به حق حیاتبخش جریان سیال زندگی است ، زینت بخش روح و محتوای نظام و نهاد ” جمهوریت” و ” اسلامیت” دانست .
انشاالله چنین باد.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت خودر را ملزم و متعهد می داند تا در جهت تبیین و ترویج این فرهنگ الهی، اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر از سوی قاطبه افراد جامعه به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مقبولیت یافته با انتشار و انعکاس گزارشات ، مقالات، اخبار و مطالب آموزشی، فرهنگی، هنری، ارزشی در بازه های زمانی متناوب و ایام مناسبتی تمام مساعی واهتمام رسانه ای خویش را در جهت هرچه ریشه دارشدن و نهادینه ساختن این امر مقدس و واجب الهی و دینی به عمل می آورد.

به قلم: ساراپیرانه