وحید قباخلو ریاست هیات ورزشهای آمادگی جسمانی شهرری که از مربیان رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی و فدراسیون بدنسازی می‌باشد، با حکم دبیر کیک بوکسینگ کشور به عنوان مربی بدنسازی کیک بوکسینگ بین‌المللی ایران انتصاب گردید.

به گزارش  گویای صنعت، وحید قباخلو ریاست هیات ورزشهای آمادگی جسمانی شهرری که از مربیان رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی و فدراسیون بدنسازی می‌باشد، با حکم دبیر کیک بوکسینگ کشور به عنوان مربی بدنسازی کیک بوکسینگ بین‌المللی ایران انتصاب گردید.

گفتنی است وی دارای مدرک کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی است.