نشست تعاملی معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به مناسبت بزرگداشت روز روانشناس دکتر "محمد حاتمی" رئیس این سازمان بهمراه استاد پیشکسوت دکتر حاتمی با سرداردکتر منتظر المهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، دیدار و طی آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

به گزارش گویای صنعت، نشست تعاملی معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به مناسبت بزرگداشت روز روانشناس دکتر “محمد حاتمی” رئیس این سازمان بهمراه استاد پیشکسوت دکتر حاتمی با سرداردکتر منتظر المهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، دیدار و طی آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
در این نشست تعاملی بر لزوم برنامه ریزی و همکاری مشترک در راستای توسعه و گسترش امنیت روانی اجتماعی شهروندان تاکید شد.
دکتر حاتمی در ابتدای جلسه اظهار داشت: انتصاب یکی از روانشناسان عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در سمت معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فرصت مغتنمی است که با سابقه قبلی فعالیت ایشان می تواند موجبات بالندگی هر چه بیشتر پلیس در این حوزه را فراهم کند

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه امروزه حوزه روانشناسی و مشاوره پلیس به سطح مناسبی از رشد دست یافته است که از شیوه های علمی و بروز در حوزه های ماموریتی خود استفاده می کند، از اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط پلیس در این رابطه قدردانی کرد.
.
حاتمی تصریح کرد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آماده تعامل سازنده در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی است که می تواند با بهره گیری از ظرفیت ۵۰ هزار روانشناس و مشاور عضو سازمان به عنوان پرچمداران حوزه سلامت روان در اقدامات پیشگیرانه با معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس همکاری کند.
سردار دکتر منتظر المهدی نیز در این نشست تعاملی ضمن عرض خیر مقدم به دکتر حاتمی، روز روانشناس را به وی تبریک گفته و بر لزوم گسترش و توسعه همکاری متقابل تاکید کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس با اشاره به نقش مهم، موثر و معتبر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به عنوان اصلی ترین صنف تخصصی این حوزه، گفتمان سازی سلامت روان به عنوان ادبیات قالب فرد، خانواده و جامعه را مورد تاکید قرار داد.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به امکانات، تجهیزات و ظرفیت های موجود در معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس، آمادگی این معاونت را در راستای تولیدات رسانه ای مشترک با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام کرد.