بر اساس برنامه مصوب خوشه قطعات الکترونیک در سال دوم ، اولین نشست تخصصی با مدیران گمرک در سال جاری برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، به منظور بازنگری و اصلاح روند قانونی ترخیص مدارهای چاپی از سوی گمرک ، با هدف جلوگیری از قاچاق کلا و تعمیق عمق ساخت داخل ، جلسه ای در دفتر دکتر دهقانیان معاون تعیین ارزش گمرک برگزار شد.

در این جلسه تخصصی ضمن تشریح مزایای توسعه خوشه قطعات الکترونیک که با حمایت شرکت شهرک های صنعتی تهران در حال اجرا می باشد در خصوص امکان ترخیص مدار چاپی کار شده به عنوان مدارچاپی خام به دلیل نبود تخصص لازم در گمرک و به عنوان یکی از نقاط فشار شناسایی شده در خوشه ، مورد بررسی قرار گرفت وضرورت رفع این مشکل ، در سایه همکاری هر چه بیشتر خوشه محصولات الکترونیکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، مورد تایید قرار گرفت

در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی معاونت صنایع کوچک ، برنامه بازدید مدیران گمرک از واحدهای صنعتی پیشرو در حوزه تولید مدارهای چاپی انجام شود .