رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب از دستگیری فرد هتاک به حافظان امنیت و ترویج دهنده‌ی خشونت در جامعه خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، به دنبال انتشار کلیپ از فردی به هویت محمد صادقی آهنگر که در آن به صورت آشکار به ترویج خشونت و فحاشی علیه حافظان نظم و امنیت جامعه پرداخته بود؛ ماموران سازمان اطلاعات فاتب پس از بررسی موضوع و هماهنگی با مرجع قضایی فرد ترویج دهنده‌ی خشونت در جامعه را شناسایی و بازداشت نمودند.

نامبرده جهت سیر مراحل قضایی به مرجع قانونی تحویل داده شد.