دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مدیران ارشد شهری از روند تکمیل فاز دوم مرکز یاورشهر ۹ و همچنین پاکسازی روددره فرحزاد بازدید کردند.

به گزارش گویای صنعت، دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران همراه با دکتر توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی، دکتر احمدی صدر مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی، مهندس حق بین معاون فنی و عمرانی شهرداری و جمعی از مدیران ارشد شهری ابتدا با حضور در مرکز یاورشهر ۹ از روند تکمیل آماده سازی فاز دو این مرکز بازدید کردند.

دکتر زاکانی در جریان این بازدید از بخش های مختلف یاورشهر بازدید به عمل آورد و سپس فاز دو این پروژه را مورد بررسی قرار داد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه قرار گرفت.

شهردار تهران سپس با هیات همراه، راهی روددره فرحزاد شد تا آخرین وضعیت ساماندهی این روددره که در مناطق ۲ و ۵ قرار گرفته را مورد ارزیابی قرار دهد.

در جریان این دو بازدید، دکتر احمدی صدر مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی در خصوص فاز ۲ یاورشهر ۹ و همچنین پاکسازی معتادین متجاهر در روددره فرحزاد گزارش کاملی ارائه کرد.