فرماندار و شهردار قرچک به صورت میدانی از مجموعه تفریحی و ورزشی ایران زمین شامل سوله چند منظوره مدیریت بحران، زمین چمن مصنوعی و فضای سبز این پروژه بازدید کردند.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فاتحی نژاد فرماندار و  محسن خرمی شریف شهردار قرچک  از پروژه مجموعه تفریحی و ورزشی ایران زمین شامل سوله چند منظوره مدیریت بحران، زمین چمن مصنوعی و فضای سبز بازدید کرد و در جریان اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند.