در این بازدید ضمن آشنایی با خطوط تولید این کارخانه، پیشنهاداتی جهت بهبود در فرآیندهای این واحد صنعتی از سوی مهندسان کانون شهید صنیع خانی داده شد.

به گزارش  گویای  صنعت، در این بازدید ضمن آشنایی با خطوط تولید این کارخانه، پیشنهاداتی جهت بهبود در فرآیندهای این واحد صنعتی از سوی مهندسان کانون شهید صنیع خانی داده شد.