شهردار منطقه۱۳ از بازدید نمایندگان رسمی سازمان جهانی بهداشت از روند پیشرفت پروژه شهر سالم در شرق تهران خبر داد و گفت : با بررسی و تحلیل فضایی شاخص های شهر سالم ، روند پیشرفت کار این پروژه در منطقه ۱۳ رضایت بخش اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه گفت : در راستای اجرای پروژه شهر سالم در منطقه۱۳ ،کمیته ای متشکل از نمایندگان رسمی سازمان جهانی بهداشت، تیم مشاوره فنی دفتر سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از اجرای پروژه شهرسالم منطقه ۱۳ در شرق تهران بازدید کردند.

او، بررسی چالش های اجرایی برنامه شهر سالم در منطقه ۱۳ تهران ، روند پیشرفت پروژه شهر سالم ، چگونگی ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی منطقه ، گزارش نحوه شروع کار و چالش ها و تجربیات به دست آمده در مسیر اجرای پروژه توسط کارشناسان برنامه شهر سالم در شرق تهران از برنامه های این بازدید بود.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت : سپس تیم ارزیاب، ضمن حضور در محلات منطقه و بازدید از میدان میوه و تره بار ( مرکز تأمین غذای سالم منطقه ) و مرکز خدمات جامع سلامت صلواتی به عنوان خانه مشارکت در سلامت، در نشست شورای سلامت منطقه با عنوان ایمنی و فضاهای شهری به عنوان یکی از کمیته های شهر سالم شرکت کرده و به بررسی وضعیت ایمنی و تاب آوری شهر در مواجهه با بحران و مخاطرات پرداختند.