به یاری خداوندومددازاهلبیت(س)طبق سنوات گذشته ازروزچهارشنبه ۹ اسفندبه مدت ۳ روز《بازارچه خیریه》دربیت القرآن برپاخواهدبود.

به گزارش گویای صنعت، ازآنجاکه تمام سودحاصل ازاین بازارچه برای تامین مایحتاج شب عیدمددجویان مرکزنیکوکاری طفلان مسلم(،علیهماالسلام)اختصاص خواهدیافت ،قطعاحضورچشمگیروپررنگ شماواطلاع رسانی به دیگران،برکاتش به این عزیران خواهدرسیدودعای خیرشان،رونق وروشنی زندگیتان رادرپی خواهدداشت.
👈پس وعده ماوشماازاولین ساعات روزچهارشنبه تاپایان وقت روزجمعه ۱۱اسفند…🌹