نشست تحویل و تحول در شهرک صنعتی پایتخت برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، نشست تحویل و تحول در شهرک صنعتی پایتخت با حضور “ناصحی” معاون توسعه مدیریت، منابع ، “اکبری” مدیر حراست، “توانا” نماینده مدیرعامل در امور مجامع و اعضای قدیم و جدیدشرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت برگزار شد.
در این نشست زیرساخت‌ها از هیات مدیره شرکت خدماتی قدیم طی صورت جلسه ای تحویل گرفته و تحویل شرکت خدماتی جدید شد.
همچنین در این نشست در خصوص نگهداری و حفظ زیرساخت‌ها بحث و بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.