نشست پنج شنبه های اندیشه ورزی با موضوع تسری الگوی صنایع دفاعی به سایر صنایع با سخنرانی سردار کوهی مشاور وزیر و فرمانده محترم بسیج وزارت دفاع درمحل پردیس جلسات ساختمان توحید توسط کانون صنایع شهید صنیع خانی سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، نشست پنج شنبه های اندیشه ورزی با موضوع تسری الگوی صنایع دفاعی به سایر صنایع با سخنرانی سردار کوهی مشاور وزیر و فرمانده محترم بسیج وزارت دفاع درمحل پردیس جلسات ساختمان توحید توسط کانون صنایع شهید صنیع خانی سازمان بسیج مهندسین صنعت ومعدن تهران برگزار شد.

در این جلسه اندیشه ورزی فرمانده مرکز مقاومت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشریح فرصت های همکاری های مشترک جهادی و تخصصی پرداخته واعضای هیئت اندیشه ورز سازمان نیزحول این موضوع به تبادل نظرپرداختند.