همــایــش اقــتــدار گــردان های ڪــوثــر ‌ڪــل ڪــشــور در رشــتــه ی دفــاع شــخــصــی در تــاریــخ ۲۰/ ۱۱/۱۴۰۱در اســتــان خــراســان رضــوی (مــشــهد مــقــدســ) بــرگــزار شــد.

به گزارش گویای صنعت، همــایــش اقــتــدار گــردان های ڪــوثــر ‌ڪــل ڪــشــور در رشــتــه ی دفــاع شــخــصــی در تــاریــخ ۲۰/ ۱۱/۱۴۰۱در اســتــان خــراســان رضــوی (مــشــهد مــقــدســ) بــرگــزار شــد.

گفتنی است که در ایــن مــســابــقــات ڪــه بــا حــضــور ۲۵ تــیــم بــرگــزارشــده بــود، اســتــان های زیــر مــقــام اول تــا ســوم را ڪــســب نــمــودنــد مــقــام اول تــیــم تــهران بــزرگ مــقــام دوم تــیــم اســتــان قــم وســوم مــشــتــرک تــیــم اســتــان تــهران تــوابــع و تــیــم خــراســان رضــوی