کارگاه فرزند پروری ولزوم شاد زیستن برای مادران در سرای محله خبرنگار برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت، کارگاه فرزند پروری ولزوم شاد زیستن برای مادران که از ارکان مهم خانواده است به همت شهرداری قرچک و شبکه بهداشت باقر آباد در سرای محله خبرنگار برگزار شد.