به منظور افزایش کیفیت در نظارت بر روی ساخت و ساز های سطح شهر کلاس آموزشی اجرای سازه نگهبان، گودبرداری و بیمه های مسئولیت ساختمانی توسط واحد های امور ناظرین و آموزش شهرداری قرچک با حضور پرسنل واحد های صدور پروانه، شهرسازی مناطق سه گانه و مرکزی و واحد کنترل و نظارت برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، به منظور افزایش کیفیت در نظارت بر روی ساخت و ساز های سطح شهر کلاس آموزشی اجرای سازه نگهبان، گودبرداری و بیمه های مسئولیت ساختمانی توسط واحد های امور ناظرین و آموزش شهرداری قرچک با حضور پرسنل واحد های صدور پروانه، شهرسازی مناطق سه گانه و مرکزی و واحد کنترل و نظارت برگزار شد.

در این جلسه موارد مربوطه توسط مهندس ژئوتکنیک جهت جلوگیری از مخاطرات احتمالی به پرسنل آموزش داده شد.