کلینیک صنعت سیار با هدف شناخت، بررسی و ارزیابی مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و حل مسئله با ارائه راهکارها و مشاوره موضوعی با حضور متخصصین، اساتید و مشاوران مجرب کسب و کار، تشکیل گردید.

به گزارش گویای صنعت، کلینیک صنعت سیار با هدف شناخت، بررسی و ارزیابی مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و حل مسئله با ارائه راهکارها و مشاوره موضوعی با حضور متخصصین، اساتید و مشاوران مجرب کسب و کار، تشکیل گردید. ضمن  تحلیل محیط درونی و بیرونی و شناسائی نقاط فشار و عارضه های اصلی، توسط مشاوران حوزه های “مالی و مالیاتی، بیمه ای، حقوقی، بازاریابی و توسعه بازار، فنی ووتکنولوژی و فناوری، منابع انسانی، ایمنی و بهداشت، مدیریت تولید و کیفیت وپروژه “، استراتژی عارضه یابی و بهبود را برای واحدهای متقاضی، اجرا خواهد نمود.
نقشه جغرافیایی اجرای کلینیک صنعت سیار، محدوده واحدهای وابسته به شرکت شهرکهای صنهتی تهران را شامل می شود.
جلسه اول کلینیک صنعت سیار با حضور معاون صنایع کوچک استان تهران، مهندس حمید خوش سیرت، متخصصین و مشاوران در شهرک صنعتی نصیرآباد در واحدها صنعتی ؛ پتوی نگین، زرین دانه ثمین، توسعه سامان افزار،چشم چین ماه دریان و روناک پروتئین برگزار گردید و ضمن بازدید از خطوط تولیدو مصاحبه تخصصی با مدیران واحدهای صنعتی مذکور و استماع مسائل و مشکلات مطروح، راهکارها و پیشنهادات و روشهای حل مسائل ارائه گردید.