نامداری گفت : انجام این پروژه ، علاوه بر تعادل هیدرولیکی شبکه توزیع در محدوده تحت پوشش مخزن ۶۳ ، امکان اجرای طرح های لوله گذاری پیش بینی شده را در افق طرح برای محدوده تحت پوشش این مخزن فراهم و وضعیت هیدرولیکی شبکه را ارتقا خواهد داد.

به گزارش گویای صنعت؛حسین نامداری معاون بهره برداری در تشریح این خبر اظهار داشت ؛ مخزن ۶۳ قدیمی علاوه بر مشیریه و کاروان در محدوده آبفای منطقه۶ ، محله مسعودیه در محدوده منطقه۴ را نیز  آبرسانی می نماید.
وی افزود : با اجرای این عملیات و ساخت مخزن جدید ۲۰۰۰۰ مترمکعبی و سه راه گیری بر روی خط لوله خروجی مخزن قدیمی، مقدمات جداسازی و آبرسانی مناطق ۴ و ۶ از یکدیگر مهیا شده و پس از لوله گذاری و آبگیری مخزن جدید ، این اقدام به طور کامل به اجرا در می آید.
معاون توسعه و بهره برداری آب آبفای منطقه۶ خاطرنشان ساخت : انجام این پروژه ، علاوه بر تعادل هیدرولیکی شبکه توزیع در محدوده تحت پوشش مخزن ۶۳ ، امکان اجرای طرح های لوله گذاری پیش بینی شده را در افق طرح برای محدوده تحت پوشش این مخزن فراهم و وضعیت هیدرولیکی شبکه را ارتقا خواهد داد.