نخلستانی حق گفت: در شرایط اورژانس و اضطراری که امکان بررسی گروه خونی مصدوم وجود ندارد؛ تیم اورژانس اقدام به تزریق خون O منفی می کند.

به گزارش گویای صنعت، مژده نخلستانی حق مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه علاوه بر نیاز به تمامی گروههای خونی، نیاز به گروه خونی O منفی بیشتر است، بیان کرد:  زیرا در شرایط اورژانس و اضطراری که امکان بررسی گروه خونی مصدوم وجود ندارد؛ تیم اورژانس اقدام به تزریق خون O منفی می کند و پس از انتقال بیمار به بیمارستان، پروتوکلهای انتقال خون به شرایط عادی بر می گردد. بنابراین نیاز به این گروه خونی بیشتر است. هموطنان دارای گروههای خونی منفی که ۱۰ درصد گروههای خونی را تشکیل می دهند در زمینه انتقال خون باید بیشتر همراهی و اهدا کنند.