مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد تا قبل از اینکه این بحران شکل جدی تری پیدا کند، فکری برای آن بکنند.

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ موضوع بحران آب در کشور مسئله جدیدی نیست؛ اما متاسفانه هیچ اقدامی درباره این مشکل صورت نمیگیرد.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد تا قبل از اینکه این بحران شکل جدی تری پیدا کند، فکری برای آن بکنند.