سرهنگ احسان مومنی گفت:در تصادفاتی که خسارت تا بیست میلیون تومان است رانندگان نیازی نیست منتظر حضور پلیس باشند و ترافیک درست نکنید.

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ احسان مومنی در خصوص دریافت خسارت در تصادفات خسارتی زیر بیست میلیون تومان و نحوه و شرایط مراجعه به بیمه توضیح داد و گفت : در صورت وقوع تصادف خسارتی ، ابتدا رانندگان می بایست سریعا ضمن خونسردی خود را حفظ نمایند وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست راه و به یک محل امن هدایت نمایند.

وی افزود : اگر تصادف خسارتی باشد و خسارت زیر مبلغ بیست میلیون تومان باشد و رانندگان با یکدیگر توافق داشته باشند و مقصر حادثه تقصیر خود را قبول داشته و اختلافی بین آنها وجود نداشته باشد و هر دو وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند می توانند به اتفاق یکدیگر به شرکت بیمه مراجعه نمایند و تا سقف ۲۰ میلیون تومان بدون کروکی پلیس و بدون گزارش پلیس خسارت خود را دریافت نمایند .

وی افزود : پس نیازی نیست در تصادفات خسارتی زیر بیست میلیون تومان منتظر حضور پلیس باشند و ترافیک ایجاد نمایند و می توانند با توجه به موارد ذکر شده به بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت نمایند .

سرهنگ مومنی افزود : برابر آیین نامه راهور رانندگان مکلفند در تصادفات خسارتی وسیله نقلیه را به سمت راست راه منتقل نمایند ولی در تصادفات جرحی و فوتی ممی بایست صحنه حفظ شود تا پلیس در صحنه تصادف حضور یابد .