به گزارش گویای صنعت، سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی فراجا ، گفت:   امروزدشمنان ما تغییر تاکتیک واضح و روشنی دادند. تهدیدات نظامی را پشت سر گذاشتیم و این دست از تهدیدات توسط دشمنان برای ما منتفی یا دور است ؛ اما تهدیدات در حوزه رسانه یا به عبارتی جنگ نرم را خیلی نزدیک میبینیم.  

به گزارش گویای صنعت، سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی فراجا ، گفت:   امروزدشمنان ما تغییر تاکتیک واضح و روشنی دادند. تهدیدات نظامی را پشت سر گذاشتیم و این دست از تهدیدات توسط دشمنان برای ما منتفی یا دور است ؛ اما تهدیدات در حوزه رسانه یا به عبارتی جنگ نرم را خیلی نزدیک میبینیم.