سردار سرلشکر "باقری" در بیست و ششمین همایش فرماندهان، معاونین، و مدیران فراجا از فرمانده مرزبانی انتظامی کشور جهت زحمات و مساعی موثر تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش  گویای  صنعت، در بخشی از این لوح تقدیر خطاب به سردار فرمانده مرزبانی فراجا آمده است: “با توجه به ارزیابی های به عمل آمده، جنابعالی که با تأسی از آموزه های ارزشمند دین مبین اسلام و اجرای تدابیر و برنامه ها نسبت به انجام وظایف و ماموریت های محوله همت گمارده اید، به عنوان یکی از مدیران برتر سال ۱۴۰۱ نیروهای مسلح برگزیده شده اید” .