جلسه ای با حضور شهرداران مناطق هم جوار میدان امام حسین(ع) ، مدیران و نمایندگان معاونت های حمل و نقل ترافیک و شهرسازی و معماری شهرداری تهران، کسبه و ساکنان محدوده خیابان 17 شهریور و میدان امام حسین (ع) برگزار و بر پیگیری و حل و فصل مسائل محدوده مذکور به منظور رونق بخشی به این محدوده با حفظ کاربری آن تاکید شد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه در نشست تخصصی و بررسی مسائل اجتماعی، ترافیکی و شهرسازی میدان امام حسین(ع) با حضور شهرداران مناطق ۷ و ۱۲ ، بر تسریع تعیین تکلیف رفع مسائل میدان امام حسین(ع) به منظور رفع مشکلات شهروندان تاکید کرد و گفت: با توجه به درخواست های مردمی و طرح های پیشنهادی مطرح شده در جلسه ، با هماهنگی معاونت های مربوطه، موضوع میدان امام حسین(ع) به نحوی حل و فصل شود که از یکسوفضای آئینی میدان امام حسین (ع) حفظ شود و از سوی دیگر، با ایجاد سازکاری در حوزه ترافیک و شهرسازی بتوانیم شاهد رونقی دوباره به کسب و کار اصناف محدوده امام حسین (ع) باشیم .
انارکی ، شهردارمنطقه ۱۲ با تاکید بر تـوجه بـه نظرات ذی‌نفعان محلی در فرآیند برنامه ریز ی پروژه های شهری و اهمیت پیوست اجتماعی افزود: امروز، رویکرد مدیریت شهری توجه به مطالبات شهروندان است و می بایست با همفکری و تعاملات سازمانی به‌ عنوان راه‌حلی مناسب در موضوع میدان امام حسین(ع) به تقاضاهای مردمی پاسخگوئی کنیم.
نصراله آبادیان شهردارمنطقه۷ نیز در این جلسه ضمن طرح مسائل وپیشنهادات خود با تاکید بر لزوم بازطراحی مجدد متناسب با کاربری مناسبتی و کارکرد محیط گفت: در موضوع ساماندهی میدان امام حسین(ع)، طراحی مجدد بر اساس نظام بهره برداری مشخص با پیاده سازی صحیح الزامات فنی و با توجه به تقویم آئینی و همچنین زیست بوم محلی و فرهنگ حاکم بر محیط اجرایی شود.
شرکت کنندگان در این جلسه، نقطه نظرات و مسائل خود را در خصوص مسائل میدان امام حسین(ع) و ..مطرح کردند.
گزارش بازنگری طرح تفصیلی در محدوده محور خیابان ۱۷ شهریور و همچنین مطالعات ساماندهی میدان امام حسین (ع) بر اساس موارد شهرسازی ، ترافیکی ، گردش خودرو ، رفت و آمد عابر پیاده و موتور سوار در این نشست تخصصی ارائه شد.