مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین وزارت راه، مسکن و شهرسازی می خواهد که  به این امر رسیدگی کنند.

به گزارش  گویای  صنعت، به گزارش روز مدیر مسئول اورده است که ؛ مسئولین وزارت راه بارها وعده الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراهی را به مردم دادند ؛ اما هنوز در اکثر آزادراه های کشور عوارض را بصورت نقدی دریافت می کنند که در امر ایجاد ترافیک در مبادی ورودی و خروجی آزادراه ها تاثیر زیادی دارد .

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین وزارت راه، مسکن و شهرسازی می خواهد که  به این امر رسیدگی کنند.