رئیس جمهور در این جلسه توصیه های موکد پیرامون رسیدگی به مشکلات مردم داشتند و بيان نموددند،عدالت در همه حوزه ها بایست رعایت شود.

به گزارش گویای صنعت، رئیس جمهور در این جلسه توصیه های موکد پیرامون رسیدگی به مشکلات مردم داشتند و بیان نموددند،عدالت در همه حوزه ها بایست رعایت شود.