تیم ارزیابی عملکرد و بررسی فعالیت های شهرداریهای استان تهران با حضور در شهرداری قیامدشت به بررسی عملکرد یکساله این شهرداری پرداخت.

به گزارش گویای صنعت، این تیم به سرپرستی دکتر “محمدرضا جوادی مقدم”، از حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به همراه یازده نفر از کارشناسان این حوزه با حضور در واحدهای مختلف شهرداری قیامدشت، ضمن گفتگو با مدیران شهرداری قیامدشت، آخرین اقدامات و فعالیتهای این واحدها را بررسی نمودند.