کارکنان شهرداری قرچک و شهردار نیز دوشادوش مردم شهرستان قرچک بر علیه جنایات اسرائیل در فلسطین و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور داشتند.

به گزارش گویای صنعت، کارکنان شهرداری قرچک و محسن خرمی شریف شهردار نیز دوشادوش مردم شهرستان قرچک بر علیه جنایات اسرائیل در فلسطین و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور داشتند.