سردار رحیمی گفت: امروز دانشجویان ما علاوه بر فراگیری دانش و صعود به رفیع ترین قله های علمی جهان، برای اعتلا و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... صاحب نظر و درصحنه می باشند.

به گژارش گویای صنعت، سردار “حسین رحیمی” با تبریک روز دانشجو عنوان داشت: سفر نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران در سال ۱۳۳۲ پس از کودتای ۲۸ مرداد، در راستای دفاع از عوامل کودتا بود که در مخالفت با این واقعه و مبارزه با امپریالیسم سه تن از دانشجویان جان خود را از دست می دهند که به این دلیل این روز، به روز دانشجو نامگذاری می شود.

دانشجویان ما بدون شک تاثیر بسیار زیادی در آینده کشور ایفا می کنند و همواره با سلاح علم و فن آوری تلاش خود را به کار بسته اند تا کشوری آبادتر و سربلندتر در عرصه های بین المللی داشته باشیم.

دانشجویان درواقع مغز متفکر و عنصری فعال در هر جامعه ای محسوب می شوند که نقشی بی بدیل و اثرگذار در پیشرفت و تعالی کشورشان برعهده دارند.

امروز دانشجویان ما علاوه بر فراگیری دانش و صعود به رفیع ترین قله های علمی جهان، برای اعتلا و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… صاحب نظر و درصحنه می باشند.

بدون شک دانشجویان، آینده سازان ایران اسلامی هستند که می توانند با توانمندی های علمی خود پرچم ایران اسلامی را در بالاترین سطوح جهانی به اهتزاز درآورند.