رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: یکی از مدارس شهرستان قدس با نام مدرسه پروین اعتصامی که مدرسه سبز است و دانش آموزان این مدرسه با آموزش هایی که از مدیر و معلمان مدرسه دیده اند، تا کنون اقدامات بسیاری در راستای حفظ محیط زیست انجام داده اند.

به گزارش گویای صنعت، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: یکی از مدارس شهرستان قدس با نام مدرسه پروین اعتصامی که مدرسه سبز است و دانش آموزان این مدرسه با آموزش هایی که از مدیر و معلمان مدرسه دیده اند، تا کنون اقدامات بسیاری در راستای حفظ محیط زیست انجام داده اند.

زهرا خلیلی در ادامه افزود: از جمله این اقدامات جمع آوری درب بطری های پلاستیکی، راه اندازی پویش جمع آوری باتری های فرسوده، راه اندازی پویش نجات درختان با بازیافت کتاب و دفاتر باطله، استفاده مجدد از لباس فرم مدرسه با شعار ” لباس زباله نیست ” ایجاد ایستگاه اکوبریک و بسیاری اقدامات دیگر است.