ادعا منتشر شده در برخی از سایت ها مبنی بر استخدام بدون ضابطه در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار خلاف واقع بوده و صحت ندارد.

به گزارش گویای صنعت، خبر استخدام بدون ضابطه در این سازمان کذب است و تمامی استخدام ها در چارچوب ضوابط و با رعایت قوانین و دستورالعمل های سازمان بوده است.

گفتنی است؛ برخی از اسامی نام‌برده در فهرست منتشر شده، هیچ گونه ارتباط استخدامی و کاری با این سازمان ندارند و اکثریت دیگر نیز  کارمند شهرداری تهران و سایر ادارات می باشند که دارای سابقه کاری هستند و بر اساس آئین نامه و مقررات موجود به این سازمان مأمور شده اند.