شهردار قرچک با تأکید بر ضرورت توجه به حوزه ورزش و ارتقای سرانه های ورزشی در سطح شهر از احداث سالن ورزشی یک هزار نفری در شهرک فرهنگیان خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف اظهار کرد: امروزه توجه به امر ورزش به عنوان یک عنصر مهم تأثیرگذار در تمامی ابعاد جامعه مطرح است که در همین راستا و به منظور افزایش سطح آمادگی جسمانی و سلامت جامعه، ضرورت دارد در این حوزه اقدامات عمرانی صورت گیرد.
وی افزود: احداث سالن‌ ورزشی در شهرک فرهنگیان قرچک زمینه‌ساز ارتقاء فرهنگ ورزش همگانی، سلامت و تندرستی مردم است.
این مدیرشهری با اشاره به نگاه ویژه شهرداری به ترویج و توسعه امر ورزش و افزایش سرانه های ورزشی در سطح شهر، تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست که برخورداری یک شهر از امکانات ورزشی، قطعا جامعه‌ای سالم را پیش رو خواهد داشت، لذا مدیریت شهری تمام تلاش خود را معطوف ارتقای سطح کمی و کیفی سرانه‌های ورزشی سطح شهر با احداث سالن ورزشی کرده‌است.