به چیزهایی فکر کنید که لبخند بر لبانتان بنشانند. به خودتان چیزهایی را بگویید که قلبتان آرزوی شنیدن آنها را دارد. برای خودتان ژست مهربانی بگیرید.

به گزارش  گویای  صنعت، ببینید دوست دارید دیگران با شما چگونه رفتار کنند، دوست دارید آنها در مورد شما چه بگویند و آنگاه با خودتان همانگونه تعامل کنید. اگر می خواهید دیگران به شما احترام بگذارند، با خودتان با نهایت احترام رفتار کنید. اگر مایلید اطرافیانتان از شما قدردانی کنند، پس به خاطر تمام کارهایی که هر روز انجام می دهید، از خودتان قدردانی کنید. اگر دوست دارید دیگران هوشمندی شما را ببینند و آن را تأیید کنند، پس هوشمندی خود را تأیید کنید.
اگر می خواهید دیگران نسبت به شما مهربان و با محبت باشند، پس با خودتان مهربان و با محبت باشید.
-قلبتان را به روی خودتان بگشایید:
به چیزهایی فکر کنید که لبخند بر لبانتان بنشانند. به خودتان چیزهایی را بگویید که قلبتان آرزوی شنیدن آنها را دارد. برای خودتان ژست مهربانی بگیرید.

محسن بهمنش مشاور خانواده