مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا با برنامه ریزی درست جلوی هدررفتن آب را بگیرند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه بحران آب مسئله ای جهانی است و تمام دنیا را در معرض خطر قرار داده است.

نکته ای که در این میان اهمیت دارد جلوگیری از هدررفتن آب است، اما این مسئله در کشور ما به آن شکل که باید جدی گرفته نمی شود و این باعث نگرانی می شود.
مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا با برنامه ریزی درست جلوی هدررفتن آب را بگیرند.