در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ برخی داروخانه ها در ارائه شیرخشک نوزادان تخلف می کنند . طبق گفته مسئولین هر نوزاد ماهیانه ۱۰قوطی شیرخشک سهمیه یارانه ای داردو مازاد آن را باید به قیمت آزاد تهیه شود .

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ برخی داروخانه ها در ارائه شیرخشک نوزادان تخلف می کنند .
طبق گفته مسئولین هر نوزاد ماهیانه ۱۰قوطی شیرخشک سهمیه یارانه ای داردو مازاد آن را باید به قیمت آزاد تهیه شود .
اما هنگام مزاجعه به یکی از داروخانه های سطح شهرتهران فروشنده تنها یک قوطی را با قیمت یارانه ای محاسبه کرد و دومی را با قیمت آزاد!
در پاسخ اعتراض بنده گفت: محاسبات بنده هم از طریق سامانه است!
یعنی سامانه این قیمت را اعلام کرده است ،حال معلوم نیست در این بین حرف کدام طرف فروشنده یا وعده مسئولان صحیح است؟