چرا مسئولینی که وعده اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داده اند ، با گذشت بیش از ۲ سال موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا نمی کنند .

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول آمده است که؛ در پیگیری مطالبات خوانندگان و مخاطبان سایت خبری گویای صنعت یک بازنشسته تامین اجتماعی می گوید که؛ متاسفانه مقرری بازنشستگی کفاف مخارج زندگی ماهانه مارا نمی کند.

پس چرا مسئولینی که وعده اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داده اند ، با گذشت بیش از ۲ سال موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا نمی کنند .
مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین امر تقاضای رسیدگی دارد.