مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین و وزارت ارتباطات تقاضا دارد تا نسبت به هر چه سریعتر رفع کردن این مشکل اقدام سریع به عمل آورند ؛ تا قبل از اینکه افرادی که شغل و حرفه آن ها به اینترنت وابسته است؛ که بخش زیادی از جامعه را تشکیل داده،موجب خسارت شوند، ایجاد اینترنت پرسرعت را فراهم آورند و با اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی این کار را انجام دهند.

به گزارش  گویای  صنعت، مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آورده است که چندین ماه است ، سرعت اینترنت در کشور ضعیف شده است؛ اما مسئولین بدون توجه از کنار آن عبور می کنند.

امروزه بسیاری از مردم با مشکل کندی سرعت اینترنت روبرو شده اند . گویی انگار همین تازگی ها با این تکنولوژی آشنا شده ایم ؛ اما تلخ تر از این موارد در نظر نگرفتن نیاز مردم توسط مسئولین است.

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین و وزارت ارتباطات تقاضا دارد تا نسبت به هر چه سریعتر رفع کردن این مشکل اقدام سریع به عمل آورند ؛ تا قبل از اینکه افرادی که شغل و حرفه آن ها به اینترنت وابسته است؛ که بخش زیادی از جامعه را تشکیل داده،موجب خسارت شوند، ایجاد اینترنت پرسرعت را فراهم آورند و با اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی این کار را انجام دهند.