مردم انتظار دارند تا با ایجاد تغییر مثبت در نحوه مدیریت مسائل اقتصادی کیفیت زندگی آنهارا بالاببرد.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول گویای صنعت آمده است که؛در سال گذشته زندگی مردم بخاطر تورم بالا و افزایش قیمت ها شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.
در حقیقت باید گفت دولت در سال گذشته در مهارتورم و گرانی ها چندان موفق نبود ،در سال جدید انتظار می رود که رئیس جمهور توجه بیشتری به مسائل اقتصادی و معیشت مردم از خود نشان دهد.
مردم انتظار دارند تا با ایجاد تغییر مثبت در نحوه مدیریت مسائل اقتصادی کیفیت زندگی آنهارا بالاببرد.