از مسئولین مربوطه می خواهیم تا با افرادسودجویی که از کودکان سواستفاده میکنند برخورد کنند تا شاهد ادامه این روند نباشیم.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه در شهرهای بزرگی مثل تهران با مشکل بزرگی با نام “کودک کار” مواجه هستیم!

مشاهده چنین وضعیتی بسیار ناراحت کننده است.

از مسئولین مربوطه می خواهیم تا با افرادسودجویی که از کودکان سواستفاده میکنند برخورد کنند تا شاهد ادامه این روند نباشیم.