اگر عدالت در پرداخت دستمزدها رعایت شود به کای دولت فربه بخش خصوصی کارامد خواهیم داشت؛ که در نهایت بهره وری افزایش خواهد یافت؛ که به رشد اقتصادی هم کمک خواهد کرد.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول آمده است که؛ دولت برای جبران افزایش هزینه های معیشتی کارکنان خود بطور غیر مستقیم و در قالب ارائه کارت های هدیه در مناسبت ها و برنامه های مختلف اقدام می کند.

اما از سوی دیگر کارگران هیچ سهمی از این نوع پرداخت ها ندارند. چرا در مورد این قشر زحمتکش تبعیض قائل می شوند.

از همین روست که اکثر جوانان مایلند به استخدام بخش های دولتی درآیند؛ تا بخش خصوصی.

اگر عدالت در پرداخت دستمزدها رعایت شود به کای دولت فربه بخش خصوصی کارامد خواهیم داشت؛ که در نهایت بهره وری افزایش خواهد یافت؛ که به رشد اقتصادی هم کمک خواهد کرد.