اما سوال اصلی این است که آیا وسایل حمل و نقل عمومی از کیفیت و امنیت کافی برای تامین امنیت شهروندان و مسافران برخوردار است؟

به گزارش گویای صنعت،  در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو دچار فرسایش شده اندو بنظر می رسد دیگر مانند گذشته از امنیت کافی برای مسافران برخوردار نیستند.
نبود امنیت کافی باعث می شود تا بسیاری از شهروندان به خودروی تک سرنشین روی آورند.
اما سوال اصلی این است که آیا وسایل حمل و نقل عمومی از کیفیت و امنیت کافی برای تامین امنیت شهروندان و مسافران برخوردار است؟