مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا فکری برای این مشکل بکنند.

به گزارش گویای صنعت،  در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ برخی از مناطق شهرتهران از نور کافی برخوردار نیستند.

تداوم این روند هم می تواند منجر به بروز حادثه شود و هم فرصت خوبی به سارقان می دهد تا با توجه به تاریکی خیابان ها کار خود را انجام دهند در واقع این روند احساس امنیت را از مردم می گیرد.

مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا فکری برای این مشکل بکنند.