تقاضا داریم متولیان و مسئولین زیربط در مجموعه وزارت نیرو و آبفای کشور در اقدام قاطع و سلبی ، تا با افرادی که در مصرف آب آشامیدنی و شرب صرفه جویی نمی کنند ، بصورت جدی و قاطع و انقلابی تر برخورد کنند.

به گزارش گویای صنعت، مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت معتقد است که متاسفانه همچنان از سوی مسئولان وحکمرانان ملی در کشور در موضوع کمبود آب در ایران تاکید می شود.

در همین راستا به گزارش سایت گویای صنعت،اما هنوز بسیاری از مردم به اهمیت و حساسیت موضوع بحران و تنش آبی تمرکز و توجه لازم را مبذول نمی نمایند.

 

به عنوان مثال در همین راستا در پایتخت و کلان شهر تهران بسیاری از شهروندان تهران با استفاده از آب آشامیدنی شهری به منظور آبیاری باغچه در فضای سبز خود مبادرت می نمایند.

از آنجایی که حل این بحران و معضل ملی چالش کم آبی و بی آبی با اخطار کلامی و تبلیغات این مشکل و معضل مهم حل نخواهد شد .

مدیرمسئول در ادامه تاکید می کند ؛که تقاضا داریم متولیان و مسئولین زیربط در مجموعه وزارت نیرو و آبفای کشور در اقدام قاطع و سلبی ، تا با افرادی که در مصرف آب آشامیدنی و شرب صرفه جویی نمی کنند ، بصورت جدی و قاطع و انقلابی تر برخورد کنند.