حجاب همواره در تمامی اعصار و ادوار حیات و زیست اجتماعی ، جوامع انسانی، متضمن آزادی بی چون و چرای زنان و همچنین مصونیت بخش بعد امنیت روانی در منظرو مراء افکار عمومی و احساس عمومی جامعه است.

به گزارش  شبکه خبری گویای صنعت، حجاب همواره در تمامی اعصار و ادوار حیات و زیست اجتماعی ، جوامع انسانی، متضمن آزادی بی چون و چرای زنان و همچنین مصونیت بخش بعد امنیت روانی در منظرو مراء افکار عمومی و احساس عمومی جامعه است.
بگزارش شبکه خبری گویای صنعت، در نظرگاه و تئوری های اندیشمندان و صاحب نظران فرهنگی و جامعه شناسی حجاب را در معنای سلبی نه به جذابیت ظاهری و کلیشه های جنسی زن تعریف کرده اند؛ اما معنای ایجابی آن بسیار مهمتر و اتفاقا با مفهوم جذابیت قابل پایش و رصد است ، جذابیت در وقار و متانت و وزانت برای زن که مستوجب احترام در روبرو شدن و شخصیتی فرا جنسیتی برای او می باشدو این جذابیت در عرصه روائی بسط پذیر است.
مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت در این مقال معتقد است، در جریان تمدن مدرن ، امروز که با فاکتورها و متغیرهای عقلانیت اقتصادی ،سوداندیشی ، اهمیت انتخاب فردی و لذت جویی شناخته می شود ، معناهای ذهنی از رفتارها و سیاست ها و طرح های اجتماعی نیز با همین معیار ها شناخته می شود.

راقم این سطور در بخشی آورده است، خصوصا نوجوان و جوانی که در همین فضا و حال و هوا و فرآیندزبانی تکامل یافته ، نمیتواند آموزه هائی از جنس الهیات و فرهنگ غیرمادی را به سهولت بپذیرد.
همچنین دستیابی سریع و وسیع به منفعت و سود محوری در همه گزینه ها و انتخاب ها موجب فاصله و فترت مضاعف از مفاهیم و مضامین ارزشی ، اخلاقی زندگی در ایثار برای دیگری می شود و برای همین شاید معنایابی دینی و معنوی از رفتارهای انسان غیر قابل توجیه باشد .
مدیر مسئول سایت گویای صنعت در ادامه نوشتار چنین آورده که در تبلیغ و گفتگو برای حجاب نمی توان به فضای زندگی جوان امروزبی توجه بود و از حجاب به عنوان دستور دین و مذهب سخن گفت ، هرچند جوان امروز ایرانی ، خودرا دیندار بداند ؛ اما بی حجابی را کنشی ضد دین قلمداد نکرده و اتفاقا در یک رویکرد مدرن ، آن را انتخابی شخصی به عنوان حق فرد در سبک زندگی مطرح می نماید.
البته ۸۴ درصدزنان بی حجاب ، حجاب را امر دین نمی دانند ؛ به عبارت دیگر خود را ضد دین نمی دانند، به این جهت مقام معظم رهبری اکثر بی حجاب ها را طرفدار دینداری دانسته و اتفاقا تبیین حضور دشمن در حمایت از این کنش اجتماعی را سبب تغییر رفتار ایشان می دانند.

مدیرمسئول در بخشی دیگر نگاشته است، آنچه که شاید با زبان عتلم مدرن بتواند، حجاب را قتبل قبول برای تربیت یافتگان این فضای مدرن کند، تعریف حجاب به منافع مادی زندگی است. یعنی گره زدن حس ارزشی ، مفیدبودن، احترام اجتماعی و آزادی برای پیشرفت کردن با مقوله حجاب ، برای همین بازنمایی زنان موفق و تاثیرگذار به عفت و حجاب یکی از برنامه های قابل قبول رسانه ای است.
این بحث می تواند کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه ها، میزهای مناظره برای رسانه ها و مربیگری عفاف و حجاب در مدارس را پوشش دهد.
اتفاقا مخاطب ، خود در مقام تولید کننده ، محتوای این بحث است. در جهان رسانه ای امروز که کاربران ارتباطات و پیام را درست می کنند ، پویش های رسانه ای گسترده و بی کران می توان حول معنایابی حجاب برای آزادی و برای منافع مادی به راه انداخت.
راقم این سطور معتقد است که در تحلیل میدانی و موضوع حجاب و نقش و تأثیر آن بر تمام ابعاد زیست و زندگی اجتماعی ، فعالیت های اقتصادی، تجاری و رشد و بالندگی علمی و فرهنگی افراد و جامعه انسانی محسوس و ملموس و غیر قابل انکار است.
همچنانکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب نظران حوزه و دانشگاه یابد، در یک جامعه پویا و زنده به هر میزان روند بی بندوباری ، ولنگاری ، وادادگی های اخلاقی ، بی حجابی و فرهنگی ، ترویج و اشاعه یابد، متقابلا نرخ آمار جرم و جنایت ، مزاحمت های خیابانی ، ناامنی دختران و زنان بیرون از خانه ، تعرض و تجاوز به عنف ، قتل و سرقت و انواع بزه کاری و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی بشکل بی سابقه رو به افزایش خواهد رفت.
چون بی حجابی صرفا یک پدیده منفی و مطرود تک بعدی تصور و تعریف نمی شود. چون حجاب مقوله چند مولفه ای در یک نظام اجتماعی و جانعه انسانی توصیف می شود ؛ که لایه ها و سطوح عمومی و پیچیده ای از جامعه حاکمیت ملی را مشمول می شود.
حجاب در چندبره آموزه های متعالی دینی ، ملی و اسطوره های تاریخی بشر بعنوان دژی مستحکم جهت حفظ و صیانت و پاسداری از حصار حصین کانون و هسته گرم و پرمهر و محبت خانواده محسوب می شود؛ که با حمایت و تقویت این کانون خانوادگی می توان به سلامت نفس و طهارت اخلاقی که به همراه خود توسعه و تکامل کسب و کار ، تلاش مضاعف برای رشد و شکوفایی اقتصادی ، صنعتی ، خلاقیت های علمی، آموزشی و کسب مقام و جایگاه سیاسی ، ورزشی و هنری در دنیا امیدوار بود.

اما چنانچه در جامعه شاهد بی حجابی و رواج بی بند و باری اخلاقی باشیم ، نه تنها شاهد شکوفایی فرهنگ ، اخلاق و توسعه و تمدن نخواهیم بود ؛ زهی تاسف با نعل وارونه شاهد زوال و افول دستاوردهای مشعشع مادی و معنوی تمدنی خودکه مواریث مقدس و ارزشمند پیشینیانمان در عصر حاضر خواهیم بود.
البته این بخشی از سوژه و سناریوی تدارک دیده نظام لیبرالیستی و سرمایه داری غرب است که برای ملل و ممالک در حال توسعه نسخه صدور فرهنگ ضد اخلاقی بی حجابی و بی بندوباری و لاابالی گری و استعاله فرهنگی را برای فشل سازی و نابودی نیروی نسل جوان که بزرگترین سرمایه اجتماعی و انسانی است را بویژه برای کشور و مردم مسلمان و دیندار و ولایت مدار ایران می پیچند.
امید است تا با به میدان آمدن نخبگان ، فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه و رسانه های متعهد و دغدغه مند با ابراز نقل و نظرات علمی ، کارشناسی ، حول محور حجاب و نسبت به نهادینه ساختن این اصل قانونی ، شرعی و عرفی جامعه و کشور اهتمام ورزیم.

آمین یا رب العالمین