متاسفانه دولت ، بویژه اداره مالیات با تدوین و تصویب تعرفه های سنگین مالیاتی به جای حمایت و تشویق اینگونه کارگاه های کوچک در مناطق محروم شهری و روستایی کشور با دریافت مالیات های سنگین و زیاد ، انان را تحت فشار مالی قرار می دهند.

به گزارش  گویای  صنعت، ما صاحبان کارگاه های تعمیراتی و مکانیکی خودرو ؛ که اکنون با مشکلات فراوانی جهت فعالیت و امور خدماتی با مشکلات عدیده ای مواجهیم، علیرغم این معضلات و مشکلات خرد و کلان موجب اشتغال به کار چندین نیروی ماهر و فنی در این مراکز و کارگاه های مکانیکی خودرو شده ایم و چندین خانواده نیز از طریق فعالیت و خدمات همین مراکز امرار معاش می نمایند.
متاسفانه دولت ، بویژه اداره مالیات با تدوین و تصویب تعرفه های سنگین مالیاتی به جای حمایت و تشویق اینگونه کارگاه های کوچک در مناطق محروم شهری و روستایی کشور با دریافت مالیات های سنگین و زیاد ، انان را تحت فشار مالی قرار می دهند.
هم چنین با وجود این سیاست ها و تصمیمات نادرست و غیر منطقی این امریعنی در اخذ مالیات زیاد، انگیزه تولید و اشتغال را از صاحبان این مراکز و کارگاه ها سلب می کنند .
بنابر گزارش مدیرمسئول گویای صنعت ؛ جادارد مسئولین و وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز سازمان مالیاتی کشور با اتخاذ تصمیمات و سیاست های تشویقی و حمایتی بسترها و زمینه رشد و توسعه اینگونه واحدهای تولیدی و اشتغال آفرینی را ارتقا بخشند.